Select country change
Shopping cart (0 , 0,00 ) Menu Search

Heart Fatty Acid Binding Protein (FABP3, Fatty acid-binding protein 3, H-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, MDGI, Muscle fatty acid-binding protein, M-FABP, FABP11)

1 result found in Proteins

Proteins
Product Size Price
Heart Fatty Acid Binding Protein Human E. coli

Type: Recombinant

RD172247100 0.1 mg